Skip to main content

Frågor & svar


Vad återvinner ni?

Vårt fokus är kabelskrot, kopparkabel och aluminiumkabel, men vi återvinner även andra metaller.

Vad är kabelskrot?

Kabelskrot är en av de få sammansatta restprodukter (plast och metall) som på ett relativt enkelt sätt kan återvinnas till 100 %. Återvinning av kabel sker genom s k granulering (finfördelning) och maskinell separering.

Vad är kopparkabel?

Koppar eller tennbelagd koppar är vanliga ledarmaterial. Som isolator i billiga kablar används ofta plast, i dyrare och bättre kablar ofta teflon.

Vad är aluminiumkabel?
Aluminiumkabel används inom många industrier och marknader. Fördelarna jämfört med koppar är bl a lägre pris och vikt. Att aluminiumkabel är mycket lättare än koppar men ändå har samma ledningsförmåga gör den vanlig i projekt där bärande aspekter är viktiga.
Vad är skrot?

Skrot är föremål av främst metall, men ibland även av andra material som t ex glas, gummi eller sten som anses ha blivit obrukbara för sin ursprungliga användning och därför kasserats. Skrot kan även avse avfall från bearbetning eller framställning av metall eller andra material.

Vad är en tillståndspliktig avfalls­verksamhet?

Tillståndspliktiga verksamheter kallas för A- eller B-verksamheter, beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd. Tillstånden kan gälla bl a transport och hantering av avfall.

A-verksamheter söker tillstånd hos mark- och miljödomstolen, medan B-verksamheter söker hos länsstyrelsen. Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn av de flesta tillståndspliktiga verksamheter.

https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet.html

Vad är antecknings­skyldighet?

Som tillståndspliktig avfallsverksamhetär vi skyldiga att registrera vårt farliga avfall i Naturvårdsverkets databas. Till uppgifter som registreras hör bl a var avfallet producerats, när och hur det transporterats och av vem samt dess vikt. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/fragor-och-svar/

Varför kabelåtervinning?

Varsam hanterar av naturtillgångar och återvinning blir allt viktigare som konkurrensfaktor i en miljö präglad av klimathot. Att återvinna kablar är därmed att göra en insats för miljön. Samtidigt innehåller en del kablar material (t ex koppartrådar) som kan vara mycket värdefulla.

Har du fler frågor?

Vill du veta mer om hur vi kan stötta dig kring din kabelåtervinning?

Fyll i formuläret nedan så ringer vi upp dig och tar reda på hur vi kan hjälpa dig?